D

当我跨过沉沦的一切 向着永恒开战的时候 你是我的军旗

你我

若你是升 我便是落 你是明 我便是暗 没有你 我的日子只剩落后的暗 再无升起的明

我看向你
又躲过你
最后凝视着你